Co je Scientologie

Slovo Scientologie doslova znamená „studium pravdy“. Pochází z latinského slova „scio“, což znamená „vědění v plném smyslu slova“ a řeckého slova „logos“, což znamená „studium něčeho“.

Scientologie je studium a zvládání ducha ve vztahu k sobě samému, k jiným nebo čemukoli
v jeho životě. Scientologické náboženství (slovo náboženství má mnoho definic a všechny zahrnují svaté vědění, moudrost a vědomosti o Bohu nebo bozích, duších a duchovních bytostech. Náboženství se zabývá duchem ve vztahu k sobě, vesmíru a ostatnímu životu. Je to
v podstatě víra v duchovní bytosti, je to systém věr a praktického jednání jejichž prostřednictvím se skupina lidí utkává s nejzákladnějšími problémy lidského života), jehož příznivce spojuje Scientologická církev (náboženská organizace sjednocená týmž vyznáním), obsahuje mnoho znalostí, počínaje důležitými základními pravdami, mezi které patří:Člověk je nesmrtelná duchovní bytost, v Scientologii zvaná „thetan“, aby se odlišila od předchozích definic duše, vlastního já a dalších. Jeho zkušenosti sahají daleko za hranice jednoho života. Jeho schopnosti jsou neomezené, i když si je momentálně neuvědomuje – ale může si je uvědomit a využít je. Je schopen nejenom vyřešit své vlastní problémy, dosahovat svých cílů a dosáhnout trvalého štěstí, ale také dosáhnout nových, vyšších stavů vědomí a schopností.Scientologové nejsou nikdy nuceni, aby něčemu věřili. Pravdivé je pro vás to, co jste sami zpozorovali, že je pravda. Jedinec sám pro sebe objevuje, že Scientologie funguje, a to tak, že používá její principy a pozoruje či prožívá dosažené výsledky.

Pomocí Scientologie dosahují lidé po celém světě dlouho hledaný cíl – skutečné duchovní svobody.

A Vy ho můžete dosáhnout také.

Symbol Scientologie

Scientologie

Symbolem Scientologie je „S a dvojitý trojúhelník“. Jsou to dva trojúhelníky, kterými se proplétá velké S. S jednoduše znamená Scientologii, která je odvozena od scio (vědění v plném smyslu slova).

Dva trojúhelníky znamenají následující:

ARK trojúhelník

ARKNižší trojúhelník v symbolu Scientologie se nazývá ARK trojúhelník. ARK je zkratka složená z počátečních písmen slov afinita (náklonnost), realita a komunikace, která se dohromady rovnají porozumění. Vyslovuje se těmito počátečními písmeny: A-R-K.

Pro scientologia toto slovo znamená dobrý pocit, lásku či přátelství. Říká např.: „Měl se svým přítelem ARK“. Člověk nemůže ARK opustit; může však mít ARK zlom: náhlý pokles či přerušení afinity, reality či komunikace s někým nebo něčím. Rozladění mezi lidmi nebo ohledně nějakých věcí je vyvoláno snížením či přerušením afinity, reality či komunikace. Nazýváme to ARK zlom místo rozladění, protože uvědomíme-li si, který z bodů porozumění byl narušen, můžeme toto rozladění rychle napravit.

Z těchto tří bodů je komunikace nejdůležitější. Afinita a realita existují na podporu komunikace. Trojúhelník afinity, reality a komunikace můžeme nazvat vzájemně propojeným trojúhelníkem, protože žádný z jeho bodů nemůže být zvýšen bez toho, aby to ovlivnilo druhé dva body a způsobilo to jejich zvýšení, a žádný z nich nemůže být snížen bez toho, aby to ovlivnilo zbývající dva.

Mluvíme-li o afinitě, realitě a komunikaci, mluvíme o třech složkách tvořících život. Kombinace těchto tří veličin působících na hmotný vesmír nám dává projev, který můžeme nazvat kalkulací nebo porozuměním. Člověk musí mít k předmětu nějakou afinitu, nějak s ním komunikovat a mít představu o jeho realitě předtím, než mu může porozumět. Jeho schopnost porozumět nějaké myšlence nebo předmětu závisí na jeho afinitě, jeho komunikaci a jeho realitě.

Například mezi dvěma lidmi musí existovat dobrá afinita (což je vlastně náklonnost), než budou jeden druhému opravdu reální. Předtím, než spolu mohou mluvit otevřeně a s důvěrou, musí mezi nimi být dobrá afinita. Dříve než se dva lidé stanou reální jeden druhému, musí mezi nimi proběhnout nějaká komunikace. Musí se vzájemně alespoň vidět, což je také forma komunikace. Než k sobě dva lidé mohou pocítit nějakou afinitu, musí si být do určité míry reální. Vše, co je potřeba, je zvýšit jeden vrchol tohoto v Scientologii cenného  trojúhelníku, abychom zvýšili zbývající dva vrcholy. Vše, co je potřeba, je zvýšit dva vrcholy, abychom dosáhli zvýšení třetího.

Toto jsou asi nejdůležitější informace, se kterými jsem se setkal v oblasti mezilidských vztahů, kontroly a managementu.

VZK trojúhelník

VZKVyšší trojúhelník je trojúhelník VZK. Označení bodů znamená V= vědění, Z=zodpovědnost, K=kontrola. Je obtížné být za něco zodpovědný nebo něco kontrolovat, pokud o tom nemáte vědomosti.

Je pošetilé pokoušet se něco kontrolovat nebo se něco dozvědět bez zodpovědnosti. Je těžké něco úplně poznat nebo být zodpovědný za něco,  nad čím nemáte žádnou kontrolu. V takovém případě může být výsledkem přemožení. Bytost se ovšem může stáhnout ze života (utéci), sednout si na odvrácenou stranu Měsíce a nedělat nic a na nic nemyslet. V takovém případě by samozřejmě nepotřebovala  nic vědět, za cokoli nést zodpovědnost a cokoli kontrolovat. Byla by ovšem také nešťastná, a co se týká jí samostatné a ostatních, byla by nesporně totéž jako mrtvá. Ale protože nemůžete zabít thetana ( to, co v Scientologii nazýváme životní jednotkou. Pochází z řeckého písmene theta, což je matematický symbol v Scientologii užívaný k vyjádření zdroje života a života samotného. Je to jedinec, bytost, která si uvědomuje, že si je vědoma; identita, která je jedincem. Pojem thetan je všem dobře známý jako „ty“), je nemožné udržet tento stav a cesta zpět může být příšerná. Cesta nahoru ze smrti nebo apatie nebo nečinnosti je něco o tom vědět, převzít za stav a oblast, kde se člověk nachází, nějakou zodpovědnost a kontrolovat sebe sama až do bodu, kdy je v oblasti nastolena nějaká kontrola tak, aby věci běžely dobře. Potom je třeba vědět, proč se to zhoršilo, převzít za to zodpovědnost a kontrolovat to natolik, aby se vše přibližovalo ideální scéně (jak by něco mělo být).

Člověk může krok po kroku způsobit, aby cokoli běželo dobře:

  • Zvýšením vědění na všech dynamikách
  • Zvýšením zodpovědnosti na všech dynamikách
  • Zvýšení kontroly na všech dynamikách

Bude-li člověk řešit jakoukoli situaci, do které se dostane, na tomto základě, zpravidla uspěje.

VZK trojúhelník funguje stejně jako ARK trojúhelník. Zvýší-li se hodnota jednoho bodu, hodnoty druhých dvou se zvýší také.

Většina thetanů má strašlivé mínění o svých schopnostech ve srovnání s tím, čeho jsou opravdu schopni. Stěží najdeme thetana, který věří, že je schopen toho, čeho je skutečně schopen dosáhnout. Postupným zvyšováním hodnoty každého z bodů VZK trojúhelníku, ignorováním ztrát a upevňováním úspěchů jedinec nakonec objeví své schopnosti a získá kontrolu nad svým životem. Druhý trojúhelník symbolu Scientologie je dobré znát. Je použitelný zejména pro vedoucí pracovníky, ale stejně tak pro všechny scientology.

Nejlépe funguje ve spojení s vysokým ARK. A proto jsou trojúhelníky propojeny. Existují proto, aby byly použity. Stejně jako vše v Scientologii.

Více informací na stránkách
www.scientology.org